pdf dokumentumÁltalános szerződési feltételek letöltése

1. Általános:

Az EUROFOAM HUNGARY Kft (a továbbiakban: Szállító) adásvételi, szállítási szerződések megkötése céljából, a másik fél közreműködése nélkül előre meghatározott, a vevőkkel egyedileg meg nem tárgyalt jelen feltételek (Általános Szerződési Feltételek, rövidítve: ÁSZF) mellett fogad el megrendeléseket és vállalja a szerződések teljesítését. A megrendelés átadásával a Vevő elfogadja ezeket az általános feltételeket, melyek a szerződés részévé válnak. A Vevő esetleges, a jelen ÁSZF-től eltérő vásárlási feltételei a Vevő és a Szállító között létrejött ügylet esetében nem érvényesek. Jelen feltételek bárminemű módosítása vagy megváltoztatása kizárólag akkor érvényes, ha ezt a Szállító írásban, vagy egy külön szerződésben visszaigazolja.

2.  Ajánlatok, megrendelések:

Szállító minden ajánlata tájékoztató jellegű. A megrendelés történhet szóban (telefonon) vagy írásban (levél, fax, e-mail). A szóban adott megrendelésekről Szállító munkatársa feljegyzést készít, melynek tartalma a Vevő részéről utólag nem vitaható. Az átadott megrendelésnek a Vevő kívánságára történő megváltoztatása csak a Szállító írásbeli hozzájárulása mellett történhet (megrendelés módosítás). A Szállító írásbeli hozzájárulásáig az eredeti megrendelés kötelezi a Vevőt. A megrendelések törlése (elállás) csak akkor érvényes, ha ahhoz a Szállító írásban hozzájárul.

3. Fizetési feltételek:

A termékek ellenértékét a Vevő fizetheti az átadással egyidejűleg, vagy átutalással a Szállító által kiállított számlán közölt fizetési feltételek szerint. Átutalás esetén a számla dátumától számított 10 napon belüli fizetésnél Szállító kedvezményt adhat, de erről külön írásban szerződni kell. Késedelmes fizetés esetén a Vevő a Ptk. 301/A § 2. bekezdése által meghatározott késedelmi kamatot köteles fizetni. Átutalásnál a fizetés kizárólag akkor tekinthető teljesítettnek, ha azokat a Szállító pénzintézete már jóváírta. A fizetés elmulasztása vagy késedelmes fizetés esetén a Szállító jogosult még a nem teljesített tételek szállítását, illetve legyártását felfüggeszteni, illetve fizetési biztosítékot kérhet.

4. A teljesítés helye, szállítás:

Főszabályként a teljesítés helye a Szállító telephelye (Sajóbábony) vagy fióktelepe (Székesfehérvár), a teljesítéssel (áru átadása) a kárveszély a Vevőre száll át. A felek eltérően is megállapodhatnak úgy, hogy az árut a Vevő telephelyére kell elszállítani. Ebben az esetben a teljesítés azzal történik meg, hogy a terméket a Szállító elküldés, illetőleg elszállítás végett a Vevőnek, a szállítmányozónak vagy a fuvarozónak átadja, mellyel a kárveszély a Vevőre száll át. Attól kezdve, hogy az áru elhagyja Szállító telephelyét, a Vevő visel minden kockázatot még akkor is, ha Szállító vállalja a szállítási költséget vagy szállítmánybiztosítást köt a Vevő kérésére.

5. A teljesítés ideje:

Az áru átadására a Szállító és a Vevő által meghatározott időpontban kerül sor. A megrendelés felvételekor a szállítási határidőre vonatkozó időpontot a Szállító tájékoztató jelleggel adja meg, erre alapítottan szállítási késedelemre vonatkozóan a Vevő kártérítési igényt nem támaszthat. Az áru elkészülésének konkrét napjáról a Szállító értesíti a Vevőt, aki köteles ezután 3 napon belül az árut elszállítani. A Vevő telephelyére történő szállításnál a Vevő köteles az árut a teljes megrendelt mennyiségben átvenni. Ha a Vevő nem jelentkezik az árut átvenni, a Szállító. jogosult azt a Vevőnek kiszállítani és az ellenértéket a szállítási költségekkel megnövelten kiszámlázni. Résszállítások megengedettek.

6. A teljesítés ellenőrzése:

Vevő a termék átadásakor köteles meggyőződni arról, hogy a teljesítés mennyiségben és minőségben megfelelő-e. Mennyiségi reklamációnak a teljesítés, a kárveszély átszállása után nincs helye. Ha a Vevő szállítja (szállíttatja) el az árut a Szállító telephelyéről, akkor szemrevételezéssel megállapítható külső minőségi jegyek tekintetében (pl.: szín, megrendelt méret és alak) a telephelyen történő átvétel után nincs helye további reklamációnak. Az átvételt követően a Vevő jogosult arra, hogy az átvett árut tárolja, feldolgozza vagy azt más áruba beépítse.

7. Minőségi előírások:

Szállító mindig szívesen ad tájékoztatást termékei alkalmazhatóságáról és feldolgozásáról, ugyanakkor semmilyen garanciát vagy jogi következményt nem vállal egyedi felhasználások esetén, hacsak erről külön megállapodás nem rendelkezik. A termékkatalógusok tartalma és az abban feltüntetett műszaki leírások nem képezik a vevői szerződések részét, kivéve abban az esetben, ha a felek külön kikötik. Szállító nem köteles nyilatkozatot adni a termékekről, a habszivacs anyagok paraméterei termelési sarzsonként is változhatnak, melyek megfelelnek a Szállító minőségi követelményrendszerében leírtaknak. Ezek az eltérések nem képezhetik reklamáció tárgyát. Ez éppúgy vonatkozik egy egyszeri termelési tételre, mint különböző termelési mennyiségekre ugyanabban a minőségben. Ugyanez érvényes a 2%-os mérési ingadozásokra tömbök, illetve 1 m2-nél nagyobb előrevágott lemezek esetében is. Ez alatt a méret alatt az eltérések akár nagyobbak is lehetnek, mivel nem lehet teljesen kiküszöbölni termékek rugalmasságát. Az előírásoktól való eltérés a Vevővel történt megállapodás alapján lehetséges. A habanyagok tűzvédelmi szabványai csak a szállítás időpontjában garantálhatók. Szállító termékfelelősséget a hatályos jogszabályok szerint vállal.

8.  Szavatosság:

Szállító a termékeinkre a Ptk-nak a szavatossági jogok gyakorlására vonatkozó szabályai (305-308 §) szerint szavatosságot vállal. A szavatosság nem vonatkozik arra a termékre, amely szabad szemmel láthatóan eltérést mutat és az eltérés már a szerződés megkötésekor ismert volt a Vevő előtt. Ezen túlmenően a Vevő felelőssége, hogy a terméket vagy a szolgáltatást a szállítás után azonnal megvizsgálja, és 8 napon belül Szállító felé írásban jelezze, ha bármilyen, akár mennyiségi akár minőségi eltérést észlel, beleértve a szállítás során keletkezetteket is, máskülönben elveszíti a reklamációs jogot. A Vevő kötelessége bizonyítani, hogy a termék vagy szolgáltatás hibás volt, amikor elhagyta a Szállító telephelyét és az eltérés már szállítás előtt is létezett, még akkor is, ha csak 6 hónappal a szállítás után veszi észre az eltérést.

9.  Kártérítés károk esetén:

A Vevő csak a Szállító vétkessége esetén, a Ptk kötelező szabályai szerint jogosult kártérítésre.

10.  Szerszámok és gépek:

A speciális vevői igények szerinti áruféleségek kielégítése céljából külön rendelésre gyártott szerszámok és a gépek akkor is a Szállító tulajdonában maradnak, ha a gyártási költségek külön vannak számlázva. A szerszámokra és gépekre számlázott gyártási költségek csupán egy részét mutatják a teljes gyártási költségnek. Ez nem foglalja magában az előkészítő munkát, a tervezést, az építést, a tesztelést és a karbantartást. A szerszámok és gépek még a szerződés megszűnése esetén sem bocsáthatók a Vevő rendelkezésére, elsősorban a vonatkozó védjegy jogok és üzleti titkok miatt. Ha a szállítás után 2 év telik el rendelés nélkül, és erről a Vevő értesítést nem küld, a szerszámokat és gépeket Szállító szabadon  használhatja. A meglévő szerszámokat addig lehet karbantartási költség nélkül használni, amíg a szerszámok állapota a hibátlan kivitelezést lehetővé teszi. A szerszámok és gépek természetes elhasználódásából eredő javítás költségei a Vevőt terhelik, éppúgy, mint az általa kért különleges szerszámmódosítások teljes költsége. A Vevő köteles állni a teljes javítási és karbantartási költséget az általa hozott szerszámok esetében.

11.  Védjegy jogok:

A Vevőt teljes felelősséget vállal az általa szolgáltatott dokumentumok alapján gyártott és szállított termékekkel összefüggésben mások szerzői jogának esetleges megsértéséért. Abban az esetben, ha egy harmadik fél nyújt be védjegy reklamációt, Szállítónak nem kötelessége a reklamáció helyességét megerősíteni, ugyanakkor fenntartja a jogát a rendelt termék gyártásának leállítására. Ilyen esetben a Vevőnek köteles Szállító részére megtérítenie az eljárás során felmerülő költségeket. A Vevő teljes mértékben felel a Szállítót ért mindenféle közvetett vagy közvetlen kárért, amely a védjegy jogok megszegéséből vagy reklamációból származik és jogunkban áll méltányos összeget a peres eljárásra előre elkérni.

12.  Jogviták:

Az ÁSZF-ben és a konkrét szerződésekben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. szabályai az irányadók. Jogviták esetére hatáskörtől függően szerződő felek kikötik a Miskolci Járásbíróság, illetve a Miskolci Törvényszék kizárólagos illetékességét.