pdf dokumentumÁltalános beszerzési szabályzat letöltése

EUROFOAM HUNGARY Kft.

Általános Beszerzési Szabályzat 
második kiadás

érvényes: 2014. június 1-től visszavonásig

1. Általános rész

1.1. A megrendeléseket a jelen Beszerzési Szabályzat szerinti feltételekkel adunk szállítóink részére, illetve igazolunk vissza ajánlattevőink felé.  Szállító illetve Ajánlattevő értékesítési feltételeit vagy más, a szabályzatban írtaktól eltérő feltételeket nem ismerünk el, kivéve, ha az eltérésekre az ajánlattétel/megrendeléseink visszaigazolása során írásban kifejezetten felhívják a figyelmünket, és ezek ismeretében írásban az eltérő feltéteket elfogadjuk.

1.2. Megrendelésünk elfogadásával jelen beszerzési feltételek is elfogadásra kerülnek.

1.3. Beszerzési feltételeink az Eurofoam Hungary Kft és a Szállító között a jövőben kötendő ügyletekre is érvényesek, akkor is, ha egyes esetekben nem történik külön hivatkozás jelen feltételekre. Beszerzési feltételeinktől eltérő megállapodások (módosítások, kiegészítések) csak arra az adott ügyletre vonatkoznak, amelyre vonatkozóan azokat írásban visszaigazoltuk.

1.4. Beszerzési feltételeink azokban az esetekben is alkalmazandók, amelyekben a Szállító        megrendelésünkre szállított tárgyakat épít be vagy szerel össze.

1.5. A Szállító tudomásul veszi, hogy a megrendelésben szereplő rá vonatkozó adatokat a megrendelő könyvelési célokra és szállítói nyilvántartásában saját céljaira feldolgozhatja.

2. Megrendelés

2.1. Szállítónk ajánlatai (projektköltségeket is beleértve) számunkra díjmentesek – kivéve, ha előzetesen írásban másként állapodtunk meg – és csak szerződéses ajánlattételnek tekintendők.

2.2. A Szállító nyilatkozatában az áru mennyiségét és minőségét, illetve a kivitelezés részleteit illetően pontosan ajánlatkérésünkhöz tartja magát. Azon áruk esetében, melyek elszámolása súly alapján történik, minden esetben a nettósúly szerinti árat kell érteni.

2.3. Megrendelések, szerződéskötések és – felmondások, szállításlehívások, ezek módosításai és kiegészítései, valamint az alapul szolgáló szerződés módosítása jelen beszerzési feltéteket és jelen záradékot is beleértve csak írásos formában joghatályosak.

2.4. Szóbeli megállapodások, beleértve beszerzési feltételeink és jelen záradék utólagos módosítását és kiegészítését is, csak írásos megerősítésünkkel joghatályosak.

2.5. Az írásos forma adatátvitel (e-mail) vagy telefax formában is teljesíthető.

2.6. Szállítóinknak minden esetben vissza kell igazolni a megrendelés elfogadását. Amennyiben megrendelésünk nem tartalmaz árakat, vagy csak irányárakat jelöl meg, úgy a szállítónak kell árakkal kiegészítenie a megrendelés visszaigazolását. A szerződés csak akkor jön létre, ha az így kiegészített (beárazott) visszaigazolást írásban elfogadjuk.

2.7. Amennyiben a megrendelés visszaigazolásában a szállító megrendelésünktől bármilyen       módon eltér, úgy erre a körülményre kifejezetten utalnia kell, a szerződés csak figyelemfelhívás utáni ellenajánlat írásbeli elfogadásával jön létre.

2.8. Valamennyi nekünk címzett iraton, különösen a megrendelés visszaigazolásán, aszállítóleveleken és számlákon, szállítónknak fel kell tüntetnie rendelésünk számát és    dátumát, illetve minden olyan adatot, melyet megrendelésünk pontos megjelölésére használunk. Lehívás esetében szállítónknak az adott lehívás adatait is fel kell tünteti.

3. Árak, fizetési feltételek és számvitel

3.1. A megrendelésünkben megnevezett, ill. a szállítóval megállapodott árak, fix árak. A megállapodott szállítási idő alatt módosításuk, lehívásos megrendelések esetében is kizárt.

3.2. Az ajánlatokon, az ÁFA-ra való hivatkozás nélküli árakat úgy tekintjük, hogy azok tartalmazzák az általános forgalmi adót. Adójogi változások vagy a körülmények egyéb változásai nem jogosítanak fel utólagos áremelésre; az árfolyam-ingadozások következményeit a szállító viseli. A számlát 1 példányban, a 2.9. pont figyelembevételével kell kiállítani, a számlához mellékelni kell a teljesítés igazolását. A számlán minden esetben fel kell tüntetni a megrendelés számát. A számlákat postával kell elküldeni. Elektronikus számlázást csak külön megállapodás alapján tudunk befogadni. Csak az adóhatóság által megállapított sorszámtartománynak megfelelő számla kerülhet alkalmazásra. Nyomtatott számla esetén a rendelkezésre kell bocsátani a számlázó program készítőjének nyilatkozatát arról, hogy a program megfelel a vonatkozó jogszabályi előírásoknak. A megkívánt adatokat és mellékleteket nem tartalmazó számlát az Eurofoam Hungary Kft visszaküldheti a beszállítónak!

3.3. A szállítói számla kiegyenlítése, ha más megállapodás nem születik, a teljesítést követő számlakiállítástól számítva 30 napon belül esedékes.

3.4. A fizetés ellenköveteléseink beszámításával – a Ptk. 296-297 §-ai alkalmazásával – is történhet, amiről rendelkezésünkre álló fizetési határidőn belül értesítjük a szállítót.

3.5. Követeléseink ellenében a szállító ellenkövetelésének beszámítása – a Ptk. 296-297 §-ai alkalmazásával – vagy a visszatartási jog gyakorlása csak akkor jogosult, ha az ellenkövetelést vagy a visszatartási jogot elismertük vagy jogerősen megállapítást nyert.

4. Szállítás / Csomagolás

4.1. A szállításnak számunkra külön rakományköltség-, csomagolási költség felszámolása nélkül, vám- és díjmentesen kell történnie, az általunk megjelölt címre (teljesítési hely).

4.2. Ha a szerződő felek másképpen nem állapodnak meg, a fuvarozás a szállító költségén és kockázatára történik. A szállításra az Incoterm Klausel (Incoterms 2000) DDP érvényes, leszállítva, levámolva, behozatali forgalmi adó nélkül a mindenkori Eurofoam Hungary telephelyre.

4.3. A tárgyakat, amennyiben természetüktől fogva csomagolást igényelnek, a szállító csomagolva és mérlegelve adja át. A csomagolásnak alkalmasnak kell lennie arra, hogy a dolog épségét a fuvarozás és a tárolás ideje alatt megóvja. A szállító felel a hiányos vagy hibás csomagolás következményeiért. A fuvarozás során megsérült tárgyakat a szállítónak díjkötelesen visszaadjuk, aki adott esetben rendezi a kárt a fuvarozóval/szállítmányozóval.

4.4. Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy a csomagolásokat díjmentesen visszaadjuk a szállítónak, melyek elviteléről a szállító köteles gondoskodni.

4.5. A szállító köteles a megrendelt árut a rendelésben szereplő napon tartály és silókocsis szállítás esetén 7-13.30 óra között egyéb más szállítás esetén 7-14.30 óra között az Eurofoam Hungary kft. által megadott telephelyen belüli raktárhelyre szállítani. A szállítólevélen szerepeltetni kell a vevő beszerzési rendelésének számát. Az átvételt a vevő megbízott alkalmazottja a szállítólevél/teljesítési igazolás aláírásával igazolja.

4.6. A szállító illetve a szállítással megbízott vállalkozó az Eurofoam Hungary Kft telephelyén érvényes biztonsági, közlekedési illetve logisztikai szabályokat betartja, különös tekintettel a rakodásra történő behívásra és áruátvételre. Idegenektől elzárt területekre nem lép be. A szállító elfogadja, hogy ezen szabályok megsértése esetén a megrendelő a szállítót, illetve alkalmazottját a vevő telephelyéről kitilthatja.

5. Telephelyen történő munkavégzés

5.1. Amennyiben a Szállító az Eurofoam Hungary Kft. telephelyén az üzem működésének ideje alatt végez tevékenységet, maradéktalanul köteles betartani a jogszabályi és a Megrendelő üzemszerű működésével összefüggő egyéb előírásokat, beleértve a veszélyes hulladék szelektív gyűjtését, ártalommentes elhelyezését és elszállítását is.

5.2. Szállító köteles a telephelyi munkavégzés megkezdését megelőzően a Megrendelő helyszíni képviselőjével a kapcsolatot felvenni és közreműködésével a szükséges konzultációkat, helyszíni feltárásokat, bejárásokat, valamint – szükség esetén – az Eurofoam specifikus tűz- és munkavédelmi oktatásokat lebonyolítani.

5.3. Szállító felelősséggel tartozik az általa foglalkoztatott alvállalkozókért, ill. azok dolgozóiért úgy a Megrendelő felé, mint a hatóságok felé. Szállító köteles betartani és betartatni az általános érvényű, valamint a Megrendelő telephelyére vonatkozó specifikus környezetvédelmi, munkavédelmi és tűzvédelmi szabályokat, előírásokat, magatartási szabályokat – köteles a törvényes keretek között Megrendelővel mindenben együttműködni. A Szállító teljes felelősséggel tartozik a munka- és balesetvédelmi előírások betartásáért. A telephelyi  munkavégzést követően Szállító a munkaterületet hulladék- és törmelékmentesen, tisztán, rendezett állapotban, a kivitelezés alatt az ingatlanon keletkezett károkat megszüntetve köteles átadni.

6. Átvételi kötelezettség és vis maior

Vis maior esetén mentesülünk ezen események időtartama alatt és mértékében átvételi kötelezettségünk alól, ide tartoznak háborús események, felkelések, sztrájk és – számunkra előre nem látható és nem képviselhető – szállítási és üzemzavarok, saját üzemünkben vagy a beszállítói üzemekben. A szállító igényei ellenszolgáltatásra valamint kártérítésre ezekben az esetekben kizártak.

7. Kárveszély átszállása

A kárveszély csak a megrendelt szabályszerűen leszállított tárgyak általunk megjelölt teljesítési helyre történő beérkezésével és átadásával, felállítással vagy szereléssel járó szállítások esetén a felállított vagy összeszerelt áru átvételével száll át a kárveszély.

8. Jótállás és felelősség

8.1. Szerződéses partnereink részéről a felelősség kizárása vagy korlátozása bármilyen tekintetben – különösen, de nem kizárólagosan jótállás vagy kártérítés terén – csak akkor joghatályos, ha erről írásban kifejezetten és részletesen megállapodunk.

8.2. A szállító által szolgáltatott dolognak a törvényes, vagy szerződésben megjelölt tulajdonságokkal kell rendelkeznie, a megállapodott teljesítményt kell nyújtania, nem lehetnek olyan hibái, amelyek az értékét vagy a szokásos használatra való alkalmasságát ill. a megrendeléskor feltételezett vagy ismertetett használatot meghiúsítja vagy csökkenti.

8.3. A szállított anyag minősége, mérete és súlya kizárólag EN-normák szerint határozható meg. Valamennyi szállítmánynak teljes mértékben meg kell felelnie a szállítás időpontjában érvényes törvényes balesetvédelmi és biztonsági előírásoknak (CE-konformitás).

8.4. Amennyiben a szállított dolog nem rendelkezik a törvényes, vagy szerződéses tulajdonságokkal, egyéb hiányosságokat (mennyiségi vagy minőségi) mutat, alkalmatlan a szerződésben meghatározott célra, szakszerűtlen az összeszerelés (hibás teljesítés), a Ptk. 306. § (1) bek szerinti szavatossági jogokat (kijavítás, kijavíttatás, kicserélés, árleszállítás, szerződéstől elállás) illetve kártérítést érvényesítünk (Ptk. 310. §) a Ptk szerinti módon.

8.5. A szállító az általunk rendelt termékekre a veszélyátszállás napjától számítva minimum 2 évi jótállást (Ptk. 248. §) köteles vállalni, amennyiben jogszabály az egyes termékekre ettől hosszabb jótállási időt ír elő, akkor ez utóbbi az érvényes.

8.6. A jótállási rendelkezéseket akkor is alkalmazni kell, ha a szállító a szállított tárgyakat a mi megrendelésünkre építi be vagy szereli össze. Ebben az esetben a jótállási idő a készre szerelt tárgyak általunk vagy ügyfelünk által történő átvételével kezdődik az írásos átvételi elismervény alapján.

8.7. A szállító kártérítési felelősséggel tartozik azért, hogy szolgáltatásai vagy az általunk tőle vásárolt tárgyak felhasználása ne sértse harmadik fél szolgáltatásait és védjogait.

8.8. Az Eurofoam Hungary Kft. kérheti a Szállító telephelyünkön végzendő tevékenységére vonatkozó érvényes  felelősségbiztosítás igazolását. Az a Szállító, aki megfelelő felelősségbiztosítással rendelkezik, a Szállító kiválasztásnál előnyt élvezhet.

9. Átruházás / Engedményezés

9.1. Előzetes írásos hozzájárulásunk nélkül a szállító velünk szemben fennálló szállítási    kötelezettségét nem ruházhatja át harmadik személyre.

9.2. A szállító előzetes írásos hozzájárulásunk nélkül arra sem jogosult, hogy a szerződés alapján velünk szemben fennálló követelését más részére engedményezze.

10. Titoktartás

A szállító köteles valamennyi ránk vonatkozó műszaki és kereskedelmi adatot, amennyiben azok nem nyilvánosak, titokként kezelni. Ez különösen érvényes a birtokába került       dokumentumokra, valamint árakra és kondíciókra.

11. Bírósági illetékesség, alkalmazandó jog

11.1. A szállító és köztünk felmerülő valamennyi vitás ügy elbírálására a felek a szerződésben hatáskörtől függően kikötik Miskolci Városi Bíróság illetve a Miskolci Törvényszék kizárólagos illetékességét.

11.2. A jogviták elbírálására a magyar anyagi jog és eljárási jog alapján történik.

12. Felmentő záradék

12.1. A köztünk és a szállító között megkötött szerződés, a szerződés vagy a megrendelési feltételek egyes rendelkezéseinek érvénytelensége vagy hatálytalanná válása esetén csak akkor dől meg, ha a felek azt az érvénytelen/hatálytalan rész nélkül nem kötötték volna meg.

12.2 Az érvénytelen/hatálytalan rendelkezést vagy üzleti feltételt a jóhiszeműség és tisztesség elve szerint olyan rendelkezéssel kell helyettesíteni, amely a hatálytalanná vált rendelkezés vagy feltétel céljához a legközelebb áll és a szerződés gazdasági céljának elérését biztosítja.