Bécs, 2014. május

Kedves kollégák!

Az Eurofoam Csoport alapítására 1992-ben került sor, és azóta sikeres fejlődésen ment keresztül Közép-Európában. Az Eurofoam két társtulajdonosa két nagy múltra és hagyományra visszatekintő vállalat, az osztrák Greiner és a belga Rectitel.

Vállalatunk végső soron az emberekre épül, illetve arra, hogy ők milyen magatartást tanúsítanak adott helyzetekben. Döntéseik fogják meghatározni a szervezetünk által kivívott bizalmat és hírnevet. Befolyással lesznek arra, hogyan tekintenek megrendelőink termékeinkre, hogyan ítélik meg alkalmazottaink munkahelyi légkörünket, illetve hogyan értékelik részvényeseink befektetésüket. Miközben a jó hírnév kivívása évekbe telhet, pár másodperc alatt el lehet veszíteni rossz döntések révén.

Hírnevünk határozza meg sikerünket, így tehát nyilvánvalóan ez a legfontosabb értékünk. Mindenkor meg kell védelmeznünk, és ezzel kapcsolatban valamennyien felelősséggel tartozunk.

Az Eurofoamról kialakult képet mindannyian befolyásoljuk azzal, hogy mindenkor tisztességgel járunk el. Többről van itt szó, mint az imidzsünk és a jó hírnevünk felépítéséről, illetve a peres ügyek elkerüléséről. A megfelelő döntéseket kell hoznunk, becsületesen kell eljárnunk, és minden érintett felet tisztességesen és tisztelettel kell kezelnünk.

Ezzel kapcsolatosan az útmutatót az Eurofoam Etikai Kódexe tartalmazza számunkra. A Compliance Kézikönyvvel valamint az összes kapcsolódó vállalati szabályzattal és irányelvvel együtt ez a Kódex tartalmazza azon alapvető fontosságú szabványokat, amelyek alapján megítéljük önmagunkat és egymást, hogy biztosan valamennyien a megfelelő módon cselekedjünk.

Arra kérjük, hogy ezt a Kódexet, a Compliance Kézikönyvet és az összes kapcsolódó vállalati szabályzatot és irányelvet viseljék a szívükön, hivatkozzanak rájuk és emlékeztessék egymást rájuk. Végezzék el a dolgozók számára biztosított e-tanulási programokat. Ha ezzel kapcsolatban kérdéseik merülnek fel, jelentkezzenek, és kérjenek útmutatást.

Ha mindenki segít, képesek leszünk megvédeni és tovább építeni azt a bizalmat, amire szükségünk van ahhoz, hogy fenntarthassuk és javíthassuk jó hírnevünket és üzleti sikereinket. Előre is megköszönjük, hogy mellénk állnak ebben a törekvésünkben.

Az Eurofoam által ebben a dokumentumban vállalt kötelezettségek nyilvános kötelezettségvállalások, és ezért Etikai Kódexünk megjelenik az Eurofoam intranet oldalán, hogy ezzel is kihangsúlyozzuk a társadalom egészére vonatkozó vállalásainkat.

Tisztelettel,

Alexander Mikolasek
CEO

Bruno Demol
Compliance Officer

1. Bevezető

Üzleti céljai elérése érdekében az Eurofoam Csoport elvárja igazgatóitól, vállalati tisztségviselőitől és alkalmazottjaitól, hogy az üzleti tisztesség és etika legszigorúbb szabályait tartsák be, valamint mindenkor tartsák tiszteletben és kövessék az összes vonatkozó nemzeti és nemzetközi törvény és jogszabály rendelkezéseit.

Az Etikai Kódex érvényes a teljes Eurofoam Csoportban és azokban a vegyes vállalatokban, amelyekben az Eurofoamnak legalább 50%-os részesedése van.

Egyetlen igazgató, vállalati tisztségviselő, illetve alkalmazott sem jogosult olyan intézkedés végrehajtását kérni, amely megszegné a vonatkozó nemzeti vagy nemzetközi törvények, jogszabályok előírásait.

Ez alól az alapelv alól nincs felmentés, illetve kivétel sem versenyhelyzeti, sem kereskedelmi okokból kifolyólag, ipari szokások vagy egyéb elvárások, előre nem látott események miatt. Az Eurofoam Csoport igazgatói, vállalati tisztviselői és alkalmazottai kötelesek mindenkor arra törekedni, hogy a becsületesség, tárgyilagosság és szorgalom legmagasabb színvonalát valósítsák meg saját feladataik és kötelezettségeik teljesítése közben. A tisztességnek és hűségnek minden cselekedetük részét kell képezniük. Elfogadhatatlan a részvétel bármilyen illegális vagy szabálytalan tevékenységben, amely fegyelmi szankciókhoz vezet.

A Kódex megszegése, tények, adatok meghamisítása, elhagyása vagy megmásítása fegyelmi intézkedésekhez vezet függetlenül a büntetőjogi vagy polgárjogi felelősség kérdésétől.

Ha olyan magatartást észlel, amely aggodalommal tölti el, illetve amely Kódexünk megszegését jelenti, azonnal tegye szóvá a kérdést. Ha nem szívesen beszél erről felettesének, akkor forduljon a ranglétra magasabb fokán álló tisztségviselőhöz, vagy keresse meg a helyi Compliance megbízottat, a Csoport Compliance megbízottat, illetve a Csoport Belső Ellenőrét. Az Eurofoam Csoport nagyra értékeli azon igazgatói, vállalati tisztségviselői és alkalmazottai segítségét, akik potenciális problémákat azonosítanak, amelyeket a Csoportnak kezelnie kell. Egy adott kérdést becsületesen felvető igazgató, vállalati tisztségviselő, illetve alkalmazott elleni megtorlás jelen Kódex megszegését jelenti. Ugyanakkor szintén a Kódex megszegésének minősül, ha valaki szándékosan hamis vádakkal áll elő, hazudik a vizsgálat vezetőinek, illetve a belső Compliance vizsgálatot akadályozza, vagy nem hajlandó abban részt venni.

2. Mit várunk el Öntől

 • Megfelelés mindenkor
 • El kell olvasnia, és ismernie kell a Kódexet, és be kell tartania a Kódex és a törvények előírásait, bárhol is tartózkodik. Használja személyes ítélőképességét, hogy a szabálytalan magatartásnak még a látszatát is elkerülhesse.
 • Mérlegelje saját viselkedését, és kétség esetén kérjen útmutatást
 • Tegye fel magának a kérdéseket:
  • Megfelel a jelen Etikai Kódexnek?
  • Megfelel a törvényeknek?
  • Etikus?
  • Jó képet fog festeni rólam és az Eurofoam Csoportról?
  • Olyan valami, amivel kapcsolatban számon kérhető szeretnék lenni?

Ha a fenti kérdések bármelyikére “NEM” a válasz, akkor ne tegye meg. Bizonytalanság esetén kérjen útmutatást. Az Etikai Kódex általános dokumentum, amely nem foglalkozhat minden olyan szituációval, amellyel az igazgatók, vállalati tisztségviselők vagy alkalmazottak találkozni fognak. További információk és útmutatás található a Compliance Kézikönyvben, illetve a kapcsolódó szabályzatokban és irányelvekben.

Az alábbi munkatársaktól is kérhet segítséget:

 • Vezetőség;
 • Regionális vagy Csoportszintű Compliance munkatárs;
 • Csoportszintű Belső Ellenőrzés.

Ezen kívül használhatja az Eurofoam Jelentéstételi Vonalát,
E-mail : compliance.reporting@eurofoam.com

3. Tisztességes verseny és a trösztellenes törvények betartása

Az egyenlő feltételekre és a tisztességes magatartással kapcsolatos alapelvek vonatkoznak a piaci részesedés és a nyereségesség érdekében folytatott versenyre. Az Eurofoam támogatja ezeket az alapelveket, és elvárja, hogy igazgatói, vállalati tisztségviselői és alkalmazottai betartsák azokat.

A trösztellenes törvények rendeltetése, hogy megóvják és betartassák a tisztességes versenyre vonatkozó alapelveket; minden olyan országban érvényben vannak, ahol az Eurofoam működik; valójában a legtöbb esetben ezek a törvények azon vállalkozások magatartását szabályozzák, amelyeket azon a területen jegyeztek be, ahol a törvényt megalkották, de vonatkozhatnak egy másik országban bejegyzett vállalkozásra is, ha olyan megállapodásokat köt, melynek hatásai abban az országban is jelentkeznek, ahol a törvényt megalkották.

A tiltott magatartások nem függenek azok sikerességétől: egy gyanús eljárás tiltott összejátszásnak minősülhet a versenytársak között még akkor is, ha a résztvevők közül egy vagy több nem tartja be a megállapodást, vagy azt soha nem alkalmazzák a gyakorlatban.

A trösztellenes értékelés bonyolult lehet; a szabályok eltérőek lehetnek a különböző országokban (habár a főbb alapelvek nagyon hasonlóak az EU országokban és az Egyesült Államokban) és az egyes esetekben. Ezért ajánlatos az Eurofoam Compliance munkatársainak tanácsát kikérni és követni, mielőtt bármilyen tevékenységet folytatnának versenytársakkal, amely közvetlenül vagy közvetve vonatkozhat árakra, ügyfelekre, szálltókra, marketingre, termelésre vagy hasonló ügyekre.

Ehhez hasonlóan bármely Ipartestületben való részvétel előtt a kérdés előre tisztázandó a Regionális vagy Csoportszintű Compliance munkatárssal, illetve az Országos Vezetőséggel. Habár országonként lehetnek kisebb eltérések, az illegális és trösztellenes szabályokba ütköző tevékenységek közé tartoznak az alábbiak:

 • Megállapodások versenytársak között, amelyeknek a tényleges vagy szándékolt hatása árak, illetve nyereségkulcsok rögzítése, stabilizálása vagy megemelése, ideértve az árösztönzőkkel, célokkal, ártartománnyal és ajánlatokkal, valamint fizetési feltételekkel, garanciákkal, engedményekkel, terjesztési módszerrel vagy bármely más, a versenyhelyzetre hatást gyakorló értékesítési feltétellel kapcsolatos megállapodásokat;
 • Megállapodások versenytársak között, mely szerint nem versenyeznek bizonyos vásárlókért, illetve bizonyos földrajzi területeken, valamint piacok felosztására vonatkozó megállapodások termékek, vásárlók vagy régiók szerint.
 • Megállapodások versenytársak között árajánlatkérésekre vonatkozóan;
 • Megállapodások versenytársak között a termelés korlátozására vagy felosztására vonatkozóan;
 • Megállapodások versenytársak között szállítók bojkottjára vonatkozóan;
 • Megállapodások független viszonteladókkal vagy kereskedőkkel, melynek célja minimális viszonteladói ár rögzítése adott termékre vonatkozóan, illetve az Eurofoam Csoport leányvállalata által szállított termék exportjának vagy importjának korlátozása.

4. Vesztegetés és korrupció, ajándékok

A vesztegetés olyan pénzügyi vagy más természetű juttatás, amelyet egy adott személynek adnak vagy ajánlanak fel azzal a szándékkal, illetve hatással, hogy az illető személy megszegje törvényes vagy szerződéses kötelességeit, amelyekkel valaki más felé tartozik.

Az Eurofoam megtiltja, hogy bármely igazgatója, vállalati tisztségviselője, alkalmazottja vagy ügynöke vesztegetést fogadjon el vagy ajánljon fel. Az Eurofoam elvárja minden üzleti partnerétől, beleértve a vegyes vállalkozásokat, alvállalkozókat és szállítókat is, hogy tartsák be az Eurofoam vesztegetés-ellenes szabályzatát.

Az Eurofoam igazgatói, vállalati tisztségviselői, illetve alkalmazottai nem ajánlhatnak fel, illetve adhatnak át sem közvetve, sem közvetlenül vesztegetést kormányhivatalnokoknak (beleértve közfunkció várományosait, politikai pártok alkalmazottait és tisztségviselőit), illetve magánvállalkozások alkalmazottainak vagy tisztségviselőinek.

Ezen kívül hasonlóképpen tilos bármilyen nemű kifizetés vagy előny biztosítása ügynököknek, tanácsadóknak, közvetítőknek, üzleti szolgáltatóknak, ha okkal feltételezhető, hogy az ilyen kifizetések vagy előnyök részben vagy egészében kormányhivatalnokok, illetve magánvállalkozások alkalmazottai vagy tisztségviselői számára kerülnek továbbításra.

Az eljárásokat megkönnyítő kifizetéseket, melyek célja gondoskodni arról, hogy bizonyos törvényes intézkedések vagy tevékenységek a jogszerű üzletmenet normális mentee szerint valósuljanak meg, szintén tiltottak, hacsak azokat írásos, helyi szabályozás kifejezetten nem engedélyezi.

Ilyenek lehetnek engedélyek, licenszek és más hivatalos dokumentumok megszerzésére, kormányzati dokumentumok, például vízumok és megrendelők feldolgozásának elősegítésére, rendőri védelem megszerzésére irányuló kifizetések, stb.

Az ésszerű, a helyi törvényeknek és jogszabályoknak megfelelő mértékű ajándékok és juttatások általánosságban elfogadott üzleti gyakorlatnak számítanak, és megengedettek, amennyiben a Eurofam Csoport könyveiben és feljegyzéseiben megfelelő módon rögzítésre kerülnek.

5. Érdekek ütközése

Érdekek ütközése akkor fordul elő, amikor igazgatók, vállalati tisztségviselők vagy alkalmazottak az Eurofoam érdekeinek csorbulásával vesznek részt tevékenységekben, illetve valósítják meg saját érdekeiket.

Az olyan szituációkat és körülményeket, amelyek érdekek ütközéséhez vezethetnek, a potenciális érdekütközésben érintett személynek vagy bármely más alkalmazottnak a kérdéses körülmények azonosítását követően azonnal jelentenie kell az Eurofoam vezetősége, a Csoportszintű Belső Ellenőrzés felé, vagy bejelentheti az Eurofoam Compliance e-mail címre.

Sokféle szituáció vezethet érdekek ütközéséhez, illetve annak látszatához, ezért elvárás, hogy minden ilyen helyzetet jelentsenek, és az adott körülményeknek megfelelően értékeljenek.

Az érdekütközések jelentkezhetnek üzleti kapcsolat, illetve aktív érdekeltség (szemben a passzív, pénzügyi részvétellel) formájában, amely az Eurofoam versenytársával, alvállalkozójával, szállítójával, hitelezőjével jön létre, illetve melléktevékenységben való részvétel formájában. Az ilyen részvétel annak létrejöttét követően azonnal jelentendő az illetékes felettesnek.

Azon vállalati tisztségviselők vagy alkalmazottak, akik díjazás ellenében munkát kívánnak vállalni az Eurofoamnál meglévő munkaidejükön kívüli órákban, kötelesek erről értesíteni felettesüket és a hozzájuk tartozó Humánerőforrás osztályt, és/vagy írásbeli engedélyt kérni az adott tevékenységhez

Az érdekütközések elkerülése érdekében az igazgatók, vállalati tisztségviselők és alkalmazottak kötelesek vállalni, hogy megbízatásuk, illetve munkaviszonyuk fennállása alatt nem végeznek sem közvetlenül sem közvetve olyan tevékenységet, illetve nem hajtanak végre olyan intézkedést, amely ütközik az Eurofoam Csoport tevékenységeivel

Ebben az értelemben az igazgatók, vállalati tisztségviselők és alkalmazottak kötelesek tartózkodni az alábbi tevékenységektől:

 • Olyan tevékenységekbe belekezdeni, illetve bekapcsolódni, amelyek versenyben állnak az Eurofoam Csoport tevékenységeivel;
 • Megpróbálni meggyőzni az Eurofoam igazgatóit, vállalati tisztségviselőit, illetve alkalmazottait arról, hogy bontsák fel a kapcsolatot az Eurofoammal vagy annak leányvállalataival, amennyiben az ütközik az Eurofoam Csoport jogszerű érdekeivel;
 • Megpróbálni meggyőzni valamely vevőt, ügyfelet, szállítót, ügynököt, hálózati szállítót vagy bármilyen más szerződéses felet, hogy szakítsa meg kapcsolatait a Euofoammal, illetve a meglévő kapcsolatának bármely feltételét megváltoztassa olyan módon, ami káros az Eurofoam Csoportra nézve.

A kapcsolódó felekkel folytatott tranzakciók olyan tranzakciók, amelyek egyfelől a Vállalat vagy annak bármely leányvállalata, másfelől a Csoport valamely igazgatója, vállalati tisztségviselője vagy alkalmazottja, azok valamely közeli hozzátartozója (az adott igazgató, vállalati tisztségviselő vagy alkalmazott döntéseire hatást gyakorolni képes személy, például partner, gyermek, szülő, közeli barát, stb.), és/vagy bármely olyan jogi személy között jönnek létre, amelyben a fent említett személyek közvetlenül vagy közvetve jelentős mértékű szavazati joggal rendelkeznek, illetve amelynek igazgatótanácsának egy tagja közös.

A kapcsolódó felekkel folytatott tranzakciókat minden esetben a megfelelő távolságtartással kell végezni. Az egyes igazgatók, vállalati tisztségviselők, illetve alkalmazottak felelőssége, hogy azonnal értesítsék a Regionális Compliance Munkatársat vagy a Csoportszintű Compliance Munkatársat, amennyiben kapcsolódó felekkel tranzakcióra készülnek, amint az adott igazgató, vállalati tisztségviselő vagy alkalmazott az adott tranzakcióról tudomást szerez, függetlenül attól, hogy az adott igazgató, vállalati tisztségviselő vagy alkalmazott részes-e a tranzakciónak.

6. Az Eurofoam értékeinek védelme

6.1. Nyilvántartás

Az igazgatók, vállalati tisztségviselők és alkalmazottak gondoskodnak róla, hogy minden jelentéstételi kötelezettségüket időben, pontosan, a valóságnak megfelelően és hiánytalanul teljesítik. Ez egyformán vonatkozik a belső jelentésekre és kommunikációra, illetve az üzleti partnerekkel, befektetőkkel, részvényesekkel és állami hatóságokkal folytatott, külső kommunikációra.

Annak érdekében, hogy biztosítani lehessen az Eurofoam Csoport könyveinek és pénzügyi nyilatkozatainak integritását, pontosságát és megbízhatóságát, semmilyen tranzakcióba nem szabad bekapcsolódni olyan szándékkal, hogy azt csalárd módon dokumentálják vagy rögzítsék. Semmilyen tranzakció esetében nem készület hamis vagy konstruált dokumentáció.

Minden pénzeszközt, eszközt és tranzakciót fel kell tüntetni és rögzíteni szükséges a könyvekben a nemzeti és nemzetközi törvényeknek és jogszabályoknak megfelelően.

6.2. Eszközök felhasználása

Az eszközök közé tartoznak az épületek, berendezések és gépek, szerszámok, kommunikációs eszközök, számlák, számítógépes programok, védett és nem védett technológiák, ipari titkok, szellemi tulajdon, és általánosságban az Eurofoam minden materiális és immateriális java.

Az Eurofoam eszközeit kizárólag csak a Vállalat üzleti céljaira lehet felhasználni.

Az igazgatók, vállalati tisztségviselők és alkalmazottak kötelesek a legjobb tudásuk szerint megóvni az Eurofoam eszközeit, és azokat megfelelően használni, a feletteseiktől kapott utasításoknak megfelelően.

Az Eurofoam igazgatói, vállalati tisztségviselői és alkalmazottai kötelesek megvédeni és fenntartani a szellemi tulajdont (védjegyeket, szabadalmakat, know-howt, dizájnokat, szerzői jogokat) a Szellemi Tulajdon Csoportszintű Szabályzatnak, illetve találmányok és know-how esetén a Szabadalmi Minőségkezelés (“PQM”) programjának megfelelően. Kötelező bevonni a a Jogi Osztály Szellemi Tulajdon Irodáját és/vagy a Nemzetközi Fejlesztési Központot felhasználhatósági keresés, művek előzetes keresése, alkalmazások/regisztrációk, megállapodások, viták/peres ügyek esetén, és szellemi tulajdonnal kapcsolatos publikációk (eves jelentés, reklámozás, nyilvános bejelentések, bannerek, stb.) ellenőrzése esetén.

Az igazgatók, vállalati tisztségviselők és alkalmazottak kötelesek szigorú titoktartást fenntartani az Eurofoam minden technológiájával, szellemi tulajdonával, ipari titkával, jelentéseinek adataival, kereskedelmi információival, ipari ügyeivel, kutatásaival, fejlesztési projektjeivel és programjaival kapcsolatban. A titoktartási kötelezettség a szerződéses viszony megszűnésén túl is érvényben marad.

A kommunikációs eszközök, irodai felszerelések és vállalati gépkocsik személyes célokra az általános helyi szabályok, illetve az Eurofoam belső szabályozásai szerint használhatók, amennyiben ez nem kapcsolódik semmilyen illegális tevékenységhez, nem okoz tényleges vagy vélt érdekütközést, illetve nem okoz károkat az Eurofoamnak. A közösségi médiumok (Facebook, Twitter, stb.) használata csak akkor megengedett, ha összhangban áll a belső irányelvekkel.

7. Kapcsolattartás a befektetőkkel, a médiával és másokkal

Az igazgatók, vállalati tisztségviselők és alkalmazottak kötelesek tartózkodni attól, hogy önállóan kapcsolatba lépjenek befektetőkkel, elemzőkkel vagy újságírókkal az Eurofoam Csoportot érintő ügyekben. Ez a vezérigazgató kizárólagos feladata. Ebben a tekintetben a diszkréció a legfőbb kötelesség.

Ezen kívül az igazgatók, vállalati tisztségviselők és alkalmazottak felé elvárás, hogy magánbeszélgetésekben és nyilvánosan is támogassák az Eurofoam Csoport stratégiával, üzletpolitikával és intézkedésekkel kapcsolatos álláspontját.

A vásárlókkal, szállítókkal, versenytársakkal, alkalmazottakkal és kormányzati hatóságokkal, tisztségviselőkkel fennálló kapcsolatoknak minden esetben az összes vonatkozó nemzeti és nemzetközi törvény betartására kell épülniük.

Az Eurofoam minden részvényesét egyenlően kell kezelni. A pénzügyi teljesítményünkkel, üzleti kockázatokkal és bevételekkel kapcsolatos időszerű, szabályos és megbízható információk egyformán hozzáférhetőek minden részvényes számára, az érvényes jogszabályoknak megfelelően.

Az Eurofoam Csoport bátorítja a személyes részvételt a politikai folyamatokban, amennyiben az az összes vonatkozó jogszabálynak és a vállalati irányelveknek megfelelően történik. Az alkalmazottak politikai nézetei és személyes politikai hozzájárulásai nem lehetnek hatással az Eurofoam Csoportnál végzett munkájukra.

Ugyanakkor kifejezetten tilos az Eurofoam Csoport jó hírnevét, illetve eszközeit, beleértve az alkalmazottak munkaidejét is, arra felhasználni, hogy azok segítségével valaki a saját politikai tevékenységeit vagy érdekeit mozdítsa elő. Ha közhivatal betöltésére vagy elfogadására készül, erről előzetesen értesítenie kell az Eurofoam vezérigazgatóját (CEO)

Az Eurofoam Csoport által tett politikai hozzájárulások a helyi jogszabályokkal összhangban lehetségesek csak, azokat előzetesen jóvá kell hagyatni a Compliance Kézikönyv szerint, és megfelelően rögzíteni szükséges.

8. Biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi szabályzat

Az Eurofoam Csoport kötelezettséget vállal rá, hogy üzleti tevékenységeit olyan módon végzi, hogy megóvja a nagyközönség, a vásárlók, valamint dolgozói – beleértve saját alkalmazottait és alvállalkozóit – biztonságát és egészségét. Ezért az Eurofoam üzletpolitikájának része, hogy megfelelő erőforrásokat biztosítson a tevékenységeivel kapcsolatos egészségügyi kockázatok azonosításához és kezeléséhez, a vonatkozó törvényeknek és jogszabályoknak megfelelően.

Az Eurofoam arra igyekszik arra ösztönözni alvállalkozóit és üzleti partnereit, hogy az Eurofoammal vagy az Eurofoam számára végzett tevékenységeikkel kapcsolatban hasonló szabályokat alkalmazzanak.

Nem foglalkoztatunk 14 életévnél fiatalabb gyermeket. Az iskolai szünetekben alkalmazott fiatalkorúak számára törvényes keretek között az életkoruknak megfelelő feladatokat, munkaidőt, bért és munkakörülményeket biztosítunk.

9. Egyenlő lehetőségek

Az Eurofoam foglalkoztatási ügyekkel kapcsolatos politikája kimondja, hogy az ezzel kapcsolatos minden döntésnek objektíven releváns tényezőkön kell alapulnia, úgymint végzettségen, érdemeken, teljesítményen, elkötelezettségen, szabálykövetésen, jelen Kódex, az Eurofoam Compliance Kézikönyve, stb. előírásainak megfelelően. Az ide vonatkozó szabályozásokat az Eurofoam Hungary Kft. Kollektív Szerződése tartalmazza.

Az egyéni tényezőkön, úgymint életkoron, faji hovatartozáson, bőrszínen, valláson, anyanyelven, nemen, szexuális orientáción, nemzetiségen alapuló diszkrimináció tilos.

10. Zaklatás

Az Eurofoam véleménye szerint a zaklatás nem tolerálható, és elvárja minden igazgatójától, vállalati tisztségviselőjétől és alkalmazottjától, hogy megfelelő módon viselkedjen. A többi igazgatóval, vállalati tisztségviselővel, illetve munkatárssal, alvállalkozókkal, vásárlókkal, szállítókkal, üzleti partnerek személyzetével vagy képviselőivel fenntartott, akár szóbeli, akár írásbeli, külső vagy vállalaton belüli viselkedés, magatartás, amely megalázó, megfélemlítő vagy nem helyénvaló, nem elfogadható az Eurofoam Csoport részéről, és az adott esettől függően fegyelmi szankciókat eredményezhet.

11. Gyermekmunka

A társaság ellenzi gyermek munkaerő alkalmazását azért a vonatkozó törvény szerint meghatározott gyermek munkaerőt nem alkalmaz.

12. Bennfentes kereskedés

Az Eurofoam igazgatói, vállalati tisztségviselői és alkalmazottai feladataik teljesítése közben olyan információk birtokába juthatnak, amelyek a Rectitellel (mivel a Rectitel a tőzsdén jegyzett), annak leányvállalataival vagy akár más vállalatokkal kapcsolatosak, és a befektető közösség számára nem ismertek.

Az ilyen információk vonatkozhatnak tervekre, új termékekre és folyamatokra, cégegyesítésekre vagy eladásokra, befektetésekre vagy értékesítésekre, pénzügyi eredményekre, folyamatban lévő megbeszélésekre, jogvitákra, kedvezőtlen incidensekre, stb.

Lényeges megérteni, hogy az Eurofoam Csoport számára munkát végző minden személy juthat bennfentes információkhoz, és ezért mindenkire vonatkoznak az alábbi korlátozások.

Ha a bennfentes információ nagy jelentőségű, ami azt jelenti, hogy egy potenciális befektető az adott információt lényegesnek tekintené a befektetéssel kapcsolatos döntése meghozásakor, akkor az adott igazgató, vállalati tisztségviselő vagy alkalmazott köteles tartózkodik a Rectitel részvények vételétől és eladásától, illetve nem is nyújthat bennfentes információkat másoknak, illetve nem bátoríthat másokat, hogy vásároljanak, vagy értékesítsenek Recitel részvényeket.

Ezen kívül az Eurofoam igazgatói, vállalati tisztségviselői és alkalmazottai nem vásárolhatnak, illetve értékesíthetnek értékpapírokat más vállalatokkal kapcsolatban, amelyekkel kapcsolatban lényeges, nem publikus információkkal rendelkeznek, melyeket az Eurofoamnál végzett munkájuk során vagy más úton szereztek, illetve nem nyújthatnak ilyen információkat másoknak, amíg azok nyilvánossá nem válnak. Az ezzel kapcsolatos tippek nyújtása is tilos.

A témával kapcsolatban részletesebb információk találhatók a Rectitel Csoport Bennfentes kereskedelemmel kapcsolatos szabályzatában.